TastToe Two bvba (verder genoemd “TastToe Two”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan TastToe Two kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met TastToe Two worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Tasttoe Two verwerkt, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van TastToe Two
 3. Verwerking van de persoonsgegevens
 4. Delen van de persoonsgegevens
 5. Uw rechten
 6. Minderjarigen
 7. Cookies op deze website
 8. Contactgegevens


1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die TastToe Two van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door TastToe Two verwerkte persoonsgegevens.

TastToe Two behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van TastToe Two terugvinden.


2. Persoonsgegevens in het bezit van TastToe Two

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door TastToe Two verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan TastToe Two verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze website;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met TastToe Two, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
  Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de website of via email … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website
Wanneer u gebruik maakt van de website van TastToe Two, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u TastToe Two toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen
TastToe Two kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van TastToe Two, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op TastToe Two.

Op de website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door TastToe Two en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. TastToe Two raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan TastToe Two of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan TastToe Two (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.


3. Verwerking van de persoonsgegevens door TastToe Two

Persoonsgegevens worden door TastToe Two voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het bestellen van producten en/of diensten, het registreren voor een nieuwsbrief, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie.
 • De naleving van de op TastToe Two van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.


4. Delen van de persoonsgegevens door TastToe Two

TastToe Two deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat TastToe Two uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. TastToe Two zal proberen u hierover op voorhand te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.


5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die TastToe Two van u verwerkt.
U heeft tevens recht om uw persoonsgegevens te laten schrappen.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Hiertoe kan u contact opnemen met TastToe Two via https://www.tasttoetwo.be/contact.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.


6. Minderjarigen (kinderen jonger dan 13 jaar)

TastToe Two verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de website te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal TastToe Two deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

7. Cookies gebruikt op de website

Google NID

geldigheidsduur: 6 maanden
Deze cookie bevat voorkeuren van de gebruiker in functie van de google diensten (oa recaptcha)

PHPSESSID

geldigheidsduur: tot afsluiten browser
Dit is een standaard cookie die PHP gebruikt voor communicatie tussen de browser en de webserver


8. Contactgegevens

Tasttoe Two bvba
Dok Noord 7, 9000 Gent

BTW: BE 0808.286.548